Image

之物以時斂而藏之凡祭祀賔客共其果蓏享亦如之〇廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六〇舍人上士二人府八人史十有六人胥三十人徒三百人人中士四人府二人史四人中士四人下土八人府二人胥四人徒四十人倉人〇司史四人胥四人待四十人祿中士四人下士八人府〇司稼下士八人史四争舂人奄二二人史四人徒四十人人徒四十人人女春枕二人〇僖人奄二人女饒八奄八人女橐每奚五人人奚四十人〇槀人奄二人奚五人廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐凡萬民之食食者人四翮上也人三翮中也人二酺下也若食不能人二翮則令邦移民就穀詔王殺邦用凡邦有會同師役之事則治其糧與其食大祭祀則共其接盛舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入凡祭祀共簠簋實之陳之賔客亦如之共其禮車米筥米芻禾喪紀共飯米熬穀以歲時縣種稑之種以共王后之春獻種掌米粟之出入辨其物歲終則會計其政倉人掌粟入之藏辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘灋用有餘則藏之以待凶而頒之凡國之大事共道路之穀積食飮之具司祿司稼掌巡邦野之稼而辨種稑之種周知其名與其所宜地以爲灋而縣于邑閭巡野觀稼以年之上下出斂灋掌均萬民之食而賙其急而平其興春人掌共米物祭祀共其查盛之米賔客共其牢醴之米凡饗食共其食米掌凡米事無人掌凡祭祀共盛共王及后之六食凡賔客共其簠簋之實饗食亦如之槀人掌共外內朝冗食者之食若饗耆老孤子士庶子共其食掌豢祭祀之犬

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《024 空同先生集63卷 024卷》

此《024 空同先生集63卷 024卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集