Image

平鄧仕明蕭良全之亂至元十八年清流賊火星等㓂將樂林清邀擊於黄土级盡殲其衆又討平泰寧城江海等歷官廣德路同知子文讓嘗募義兵討漳州李志甫之亂死之孫克忠痛殳死於㓂竭家貲募兵血戰敗之殄其醜類事開授福建宣慰司都間眞寶字朝用號彝齋蒙古人由崇安主簿福政和達魯花赤凡闌中郡縣凝獄行省必屬之亷訪使按縣至松溪輒曰不須往政和有眞君在也攺調南平政和士民以其政績編爲泰和善政錄旣至民爲歌日眞焚齋蚤不來田乗稼穡家棄孩天之腹從民欲彞齋下車悍吏逐風雨適時歲成熟僚吏士民愛敬若殳母王益子元貞中爲南平縣簿特身廉潔以儒術飾吏事士民愛敬之禮護世字正卿汝南人以西臺監察御史來僉福建廉訪司事分巡尤溪時民不率教護世峰更弊勵學校訪書邮疾营民俗一變王瓘字元王明州人以福建轉運司主管領沙縣事歷歲最久多善政加盡字顯忠古肅愼氏裔至大間延平路同知涖政簡亷尤重文敎時稱良吏劉思禮字季和高唐人至順中爲順昌達魯花赤康正嫉惡民有親屬爭財搆訟者諭之以理遂悔悟息爭江西民造僞鈔事露妄攀平民縣吏乘機射利作移文追捕思禮一見印交洞知其詐人稱神君文富廬陵人宋丞相天祥之孫至正間守延平路重新學廟奬勸士類多善政郭圭至正間爲本路學錄學宗源洛粹然一出於正文殊海涯疗貫道南昌人至正間監尤溪縣時老難屡作有陳十陳合一聚黨爲亂捕其渠魁置之法餘釋不問一境晏然尤加意學校增置生員凡鄕社俱令立學擇師金剛奴至正間尤溪縣簿亷愼有幹濟會邑大祲乃設法賑貸儀民扶良抑豪政有不便輒攺之品建通

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类