Image

金廣固始人止統中衞指揮僉事時鄧茂七就戮餘孽金洪三等未殄廣率壯兵追殱之城平陞本衞同知襲指揮同知司屯務清出禁田百畝恤軍金鼎臣修城有保障功五登薦刻印药鎭遊擊盛顒無錫人成化間知延平亷明果决時郡學傾圯撤而新之節縮浮費市民地搆學舍數十間以爲郡士課誦之所沈棨字元節平湖人繇進士歷守延平果级明敏吏民懷畏擢湖廣泰政蘇章字文集餘千人成化間進土歷知殂平敦敎化勸農桑省刑罰大書忍字案上以自警建寶章閣文廟東創道南祠合祀楊羅李三大儒梓行其年儲有集問答諸書會漳平㓂起駐劄永安設謀剩捕城不敢窺擢新物黎眦健以疾卒英宾除湘打西德化人舉進士成化閒蘇南工都康出等见平遇事明斷節儉導民禮賢下士老恐不及有權貴鎭閩徧索所部財物大康威虐至汇英以郡小民貧爲辭權貴欲辱之屹不爲動民見其受窘羣出衞之權貴懼不踰宿而去以内難歸宏治初補知邵武採本朝祖宗行事切於初政者日法祖復採唐虞三代事切於初政者日師古合名粒治典要以聞尋卒於官南海人成化間舉人知南平政務德化有爭訟王貫者反覆開諭使自感息貧民逋租更爲规摄以償譚明字重麗龍泉人成化間知將樂邑湯源隆䕃二都民不服徭役明親詣其地諭以禮法衆遂聽命守禦所屯甲以賠納屯糧爲病明爲力請當事用錢代米軍民便之周禧湖廣人成化問知尤溪上下供億一意撙節公事止責里甲不遣臺皂擾民有指揮某巡行他邑稚兵獵民比至尤溪聞其風介秋毫不犯張泰字叔亨順德人成化問進士知沙縣政尚寬平案無留牘公餘每諸學勸課刻羅從彥陳瓘遺

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类