Image

書以昭示學者鍾質水豐人成化間任永安丞時政有不便民必以告令民或玩法召至庭論之日吾卽貫汝長官難犯也致仕歸囊槖蕭然張宸字漢昭淮安衞人成化間順昌縣訓導敎人以致知爲本諸生貧者時賑恤之立身制行有古人風年老丐去巡撫張瑄勉留不聽馬昇宇廷進河源人成化甲辰進十授知沙縣改建寧建寧故無城昇始城之陞延平同知尤溪民聚衆數千欲爲家昇單騎往論衆遂解散又有袋民田構鐵冶問利者悉捕質法遷潯州知府以母老包歸孫珏鄞縣人成化中知尤溪涖事嚴明尤加意學校每朔望中夜正衣冠禮先卯畢立諸生堂下教之娓城程指奉化人成化間知順昌亷潔愛民不事鞭朴卒於官貧不能斂民爭賻之徐州人成化中沙縣典史嚴於持法豪猾敛第歲殿論大姓發餘廩貸民凡视典所載壇墙利字悉加精治曹閣字宗孝上海人進士宏治間知沙縣有治聲民頌之日曹佛擢南御史後以論逆璜下錦衣獄被杖璜誅復官孫衍字世延華亭人成化戊戌進士宏治初由車駕郎出守延平有盜刼財殺人縣誤以良民抵罪行亷其實出之一富室强横服人至死欲圖随免行捕正其罪嚴婚嫁論財死村火化者值夏早步禱巳得雨却葢行南中十餘里威疾卒郡人哀之立永慕祠祀焉陸嵩字如當歸安人宏治初由羅源令調知南平政務便民申革祗候庫子重役興學校創齋號以造士政暇登高舒嘯時稱儒林良吏值歲旱谐守保行禱雨龍湫雨至徒步却葢行十餘里與街同

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类