Image

時威疾卒民合祀之永慕福江良貴字汝思貴溪人宏治間進士知南平政務振作縣治舊在西關外良貴内遷之以便守禦召爲監察御史民立祠视之李熙字師文上元人宏治間以進士知將樂建立義倉浮橋百廢具舉擢監察御史以疏忤逆璜除籍瑋誅復官方溥字惟博新城人宏治間知尤溪涖治不求赫赫聲請托餽遺一無所受民有訟必諄諄省論不经置法終任未嘗見润色惡聲人稱長者朱導由隂人宏治間以舉人署將樂訓導博學敦行以身帥人士有貧者勉爲解推其女將牛治装見地友貧悉裝典之人稱賢師隆牛時萧南昌人成化戊戌進士授太平令民以丁若水頌之宏治初以御史出按湖蕃得罪徽貴諭判光州遷延平同知沙㓂胡天秀作亂隆率兵分討不旬月底平官終廣西副使羅環新淦人弘治中任延平通判有吏才事至立解削賊纪會城環被檄部兵用計殄平不費一鐵有所營建工速就而民不罷李震字大亨來賓人芳治間舉人知順昌會沙冦胡天秀倡亂邑境騷動震半子姪李文李武統民兵追巢於大勝菴民頼以安廖紀九江人字惟修正德中知延平府嚴明爲治吏畏民服未幾以憂去歐陽鐸字崇道泰和人正德間知延平府首崇學校置田餼士每政暇集諸生講解經義改淫祠爲社學毁祠廟爐鍾以鑄簠簋罇國禁治安用浮屠與游情不事生業者俗爲一變鄧尙義字以正郴州人白晳有風儀正德間任延平推官守清性敏治獄明允當道才之後医吏部郎轉南京太僕少卿武宗欲境之日白面郎中安在一名室

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类