Image

俸助之徐文貞附時方左遷延平司中稱陽訓士可冠當世久之擢零陵知縣林元倫台州人嘉角閒延平通判平尤溪盗有功析量大田縣議實元倫發之楊載鳴宇虛卿店陵人嘉靖間达士以吏部郎忤嚴尚子世蕃左遷将海典史有惠聲湯恩武進人嘉靖中沙縣典史有幹车久得民心以期於息嗣歎日吾無子也錢何爲但令沙民後世知有湯典史耳去而民爲立碑於雙鳳開承天人嘉靖間知延平府有治劇才洞燭利弊裴椿悉心興革永安將樂素多訟牘至立剖衆皆帖然病刺猶强起視事卒於官士民吊哭如失父母馮岳慈點人進士嘉靖中知延平府杜絶奸私御吏胥尤嚴有納金魚腹中密以囑吏猝令剖魚而金見立都之沈宇大新秀水人初以進士授興化推官守兴推繁公视粥折目纳以中绷民豪猾逆守指程安夏輯高渟人由舉人知沙縣以作通瑾免瑾誅起任曲江研昺字件光吳江人正德中進士知將樂時縣特雜城伍稱難治昺至申嚴約束有千户某营悍執而置之法衆帖然尤加意學校政蝦與諸生州明楊時正學諸所建除一體民隱曾確宁千魯博羅人正德問知尤溪邑俗佞鬼確至毁浮祠黜浮屠均平賦役建義倉一十七所以備凶歉鄰㓂犯境先登奮擊谕其渠率境内以安李鉞字德成票克人正德間尤溪敎諭嗜學無間寒暑念士習浮靡課士必就規矩饋遺一無所受中坐齋室儆衣棚食易如也邱振宇腾香南城人正德間尤溪敎諭事母藥必躬親遇裕以身翼蔽其母城感而釋之人稱孝子店耶字日章新城人襲百户職膂力有謀正德間征上杭掛坑境黄心畬青雲寨懸利峯等賊有功配本所副十户後又調征南靖等縣勒象湖山五雷逆花石流恩山岡等寨斬獲甚衆復陞本所正

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类