Image

美湖克奮擊直待山陽雪山黄認團諸砦俘其渠率毁其巢穴民自是安堵字東江南海人嘉靖中知尤溪初至官㑹山戴朝恩冠宿發朝恩嚴防守增城堞練士卒鍜戈矛貯矢石用火炬乘箭銃砲之類無不畢備次年秋叛兵連精仙城七千有奇突至薄城而政朝恩召鄉兵獵户分布四門自督防守三十餘日㓂潰開去以母喪解官歸李向陽雅州人隆慶中以進士知延平府留心學校加意窮民訟至隨時剖决得赋均平七邑愛惠林梓錢塘人隆慶間以進士知延平府剛介鎭靜詞訟立削不事交接以嚴御屬後家居清節著聞劉興學海陽人隆慶中舉人知將樂會十年籍賦之期霰登耗射委項振婚剔當節省甚多管大勲鄭縣人萬歴間進十以詞林歷臺諫出知延平府联丈川爲書大烈令七邑均派浮苗省費數萬聞金和餘姚人舉進士萬歷中知延平府康静不播讞獄得情值歲大祲出帑金市外郡搬計口授糧延平故衝疲爲節省驛站坐中忌調去上海人以國于祭酒爲經筵講官故事經筵直陸深義先送講章内閣詳定乃以講讀深直講其章爲内閣所改講罷面奏講義不洽非臣舊撰請後母送內閣攺定世宗怒調深外任爲延平同知守屠僑謂深出自講惟不敢煩以郡務深日人臣事君隨職効忠敢以崇卑異意較問簿書鈎稽奸蠹日有孜收暇集典常論述二編名同異錄居三月陞山西提學副使深磊落奇瑰嬉笑成文論著甚多式憲當世吳彦山隂人嘉靖間以御史謫官稍遷涎平同知至任進諸生講學不倦有訟立判囹圄爲虚世亮字明仲黄州人嘉靖丁未進士萬歴間以南户部郞轉延平郡丞時倭㓂閩或止其行世亮不可竟單車之任日事禦冦移攝興化府適倭至圍興化世亮與武師分城守昌矢石拒之踰月

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类