Image

令投誠賽娘懷疑未决乃請治具置酒要盟於小樓上併犒其將領於下飮至二更自新拔刀奮力斬容娘首以衣褰之從樓上大呼躍下突圍而出賊黨遂散自後累有提兵討賊功董璘廣寧左衛人順治三年由筆帖式出知沙縣時邑初關民多流亡憐為勞來安集之民始有更生之樂四年流冠政城捍禦日久糧之無援城略捐軀以殉高咸臨錢塘人順治三年以貢生從軍入閩知永安縣時四郊多壘咸臨以寛柔撫其民明年流冠數萬湾城下乃誓死禦之民亦樂爲効命其黨梁欽相持四閱月糧盡城陷罵賊死毛念恃武進人順治四年以貢任延平訓導葬常敎授事郡當兵革之餘科名少輟念恃鼓舞作新文風以振所著有尙書想四書想孝經計四賢年譜行世遂家南平嘉善人順治三年隨征入閩四年委署將樂縣食楞事會山㓂吳長文謝七寶等竊發建寧失守制樂被国守弁巳調援順昌城中無兵楞與丞方杭督領鄕勇登啤拒之九月城陷率家丁夏允中沈貴等巷戰創甚墜馬遂遇害雍正六年四月楞恐禮部左侍郞錢以塏特疏籲請奉肯贈按察副簽事廢一子入監賜葬祭祀功臣廟遼東人順治西年鎭守延平府副總兵官時張國柱閩氛初定土㓂蜂起延蔓八府七月建寧陷延平亦先後被凉城孤兵寡閻郡危疑國柱從容守禦衝圍陷陣軌以身先所至望風披靡皆日小張飛來矣遂遁去王萬鑑字人玉其先山隂人四世祖徙錢塘遂爲錢塘諸生順治戊子鄕貢授福建藩幕攝將樂縣事土城吳揚爲亂萬鑑下車給帖招徠旬日之間化㓂爲民尋陞萬年縣令値國逆倡叛萬鑑赴省請兵勦滅恢復縣治持守久之請益兵爲阻險計甫出北門而眬猝至萬鑑力戰以拒被砲石擊死邑人建祠祀之事聞贈布政司叅議賜祭葬廕广子國治膠州人順治六年進士八年知將樂縣值巨宋可發㓂嘯聚嚴戒備昌矢石不遺餘力嘗着興革

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类