Image

老弱流亡山谷暴秕相枕也陛多方招集使復舊業又置大塚收瘗之尋卒於官康熙二十七年崇祀名宦王進取字簡修正黄旗人康熙十六年知尤溪縣時耿變初平瘡痍未起進取加意民瘼不事苛急重建學宫捐公廨地以廣啓賢路來式銓蕭山人康熙二十八年以建寧通判署將樂縣事折獄惟平催科有法江任朞年社絶苞直振興文敎嘗存恤朱儒楊時後裔比去士民思之樊際盛字景隆三韓人集熙二十年以監生知沙縣居官以士習民依爲急首革役累令民各甲自輪捐俸增葺學宫建量義學中有樂育堂環黛樓翠滴亭復買田以膽學費勒石以乘永久縣治旁兩池通水竪檻植荷花百如目爲河陽花縣以最耀知化州父老攀輿位送文章世德池州人康熙千戌進士二十八年知南平泰邑民愛僱役之累雖經憲禁猶未盡草世售力除積弊以蘇民困編審虛丁悉豁免之縣當遍特之地往來輻輳皆躬親交應不今擾民以勢卒於官獄中纍囚聞之有號哭失聲者袁良怡興國州人康熙二十一年知將樂縣慈惠爱民始開泮池於學宫士人勒石頌之敎論許謙吉撰文去後奉主入祀蕭來鸞號青令吉安人順治八年拔貢中順天甲午副榜康熙間歷知延平府與士民相接必以孝友仁愛爲訓額其堂日體認天理每朔望躬率僚屬耆老於天寧寺宣讀聖論六章親與解說士民環聽咸臧動鼓舞以爲百餘年未有之盛舉又嘗條陳徵輸良法十六則以清餘逋止官稱善官民賴之黄道行瀋陽鑲黄旗貢生康熙二十四年分巡延建邵道駐延平延郡水陸交衝舊有里役大爲民累道行訪問疾苦嚴行禁革并通飭三郡永豁以休息民時遇火災親督員役赴援隨捐銀米按名官

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类