Image

建安棉办以此相奉耳原平乃拜受齊陶季直秣陵人永明中建安太守爲政清靜百姓便之遷黄門侍郞辭疾歸清苦絶倫家徒四壁何嗣仍建武中爲建安郡牛有恩信人不忍欺每伏膩赞国酒家如期歸獄梁何敬容淄人天監中爲建安丙史清公有績仕終太子詹事到漑学茂灌武原人少與兄治弟洽共知名天監末爲建安大守以清白自勵不好聲色與樂安任防牌创助斑竹杖而巳助以詩索二緑叚溉答詩日余衣本百結閏中徒八蠶假令金如栗詎使象夫貪海淹不文通爲建安吳典令吳興今浦城縣政尚文新婚山水奇秀恒言翔水丹山珍木震草谐生平所躭不覺行路之難悠然獨往或日夕忘歸放浪之際頗著文章自娱謝竭梁末建安郡守時郡燬於㓂因移治溪西有惠政陳蕭乾字思惕齊高帝裔孫天嘉中爲建安郡守陳寶應之亂國中守字並愛署置乾獨不屈徙居郊野事平都督章昭達以聞文帝嘉之超授五兵尚書孫瑒字德璉吳人倜休多謀博法經史天嘉中詔現督舟師討平留異出爲建安太守遷鎭右將軍唐葉顥武德中爲建州剌史會妖賊武遇作亂顯婴城自守城陷不屈死建人立廟富沙祀之張文琮武城人永徽中爲建州刺史除淫祠令民只祭春秋二社有惠政旣去民祀之楊齊宣高宗時諌議大夫以言事忤㫖出爲建安命上元中召還會劉展之亂江淮道便遂家於

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类