Image

拜建寧節度使委以南方之事周師伐淮旬誨遣其子德誠率師赴難壽春之役諸將逗留德誠獨力戰未嘗少挫拜德誠建州剌史改其軍名忠義以旌之十午以疾求罷乃以其弟劍州剌史謙爲留後召誨還都疾甚後主親往視之求幾卒彭璫字武仲崇安人祖遷官至千牛衞上將軍殳漢台州軍事判官瑞南唐時任建州兵馬都監仕至殿中監嘗上書請以温嶺鎭爲崇安塲宋陳綱同安人淳化中爲建寧觀察推官奏免採荼役除諸弊政民甚德之詳泉州人物李覺字仲明益都人建寧通判秩滿州人借留太宗詔褒之酒雍宇伯疗河南人大中祥符初以殿中丞知崇安治情不恕喜獎後士類累官至尚書左丞际中人初爲汁州判官唐肅使福礎時建麦日数百人肅檄偕署縣事旬月而清杜杞字偉長無錫人天禧中知建陽强敏有才邑件老而生子輒不舉𣏌使保伍相察犯者加罪俗爲之易字叔文晉江人大中祥符進士天禧中知蔡黃裳患陽秩滿遷去民遮使者乞再任從之趙抃字閱道衢州人康定初以著作郎知崇安爲政本於孝悌不嚴而肅民莫敢犯日所爲事夜必焚香告天嘗出勸課見南郊土曠廢耕詢其故曰無水利也扑相地開渠濬陳灣陂引西郊水灌邑治又築隄達於星洋漑田數千項累官叅知政事卒論清獻至今民呼所弊陂日清獻渠嘗手植縣圃梅花邑人爱護爲立碑銘之日召有棠萊有栢清獻梅饵以石許章字潛通仙遊人進士慶歴間屯田郎中知建州理繁治刺著有政積朝論薦之王鼎字鼎臣館陶人皇祐間知建州郡俗生子多不東鼎爲條教禁止之時盜販鹽茶者衆杖而遣之吏治最諸郡名宦

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类