Image

季本字明德會稽人正德間以進士司理建寧値宸溪反江西本白所司請往守分水關歲當大比巡按御史檄建寧守與本人闈本日守土與閱士孰重今江西勝負未可知土㓂竊發回測誰與守此守深服其言踰年土㓂果起古时諸縣問所司檄本治之獲渠魁瑋八等又用間掩捕餘黨悉平召入爲御史趙繼英祥符人正德中以進士知建安爲官清苦食惟蘼非時鎭守以頁獻剝民英播萧罷免邵豳字宗周東陽人正德間以進士知建陽邑糧多被豪家飛黄商立法清丈沿坵履畝纎毫必析夙弊一清增置學田盡毁淫祠擢入爲御史孫懋字德夫慈谿人正德問以進士知浦城時徭源桐版起浦邑震動懋於竿嶺靖安各要害築家立勿伸調軍民備禦有法御溲摩新丰薦爲縣令第牛陳心公甫鄞縣人正德問以進士知松溪濟荒撷美具行成結時逆理用事柜璫奉璽書至諸令長畏懾槐不爲動聲與桥然擢刑部主事閔魯字宗道南昌人正德間知松溪易廢寺田建學學城而民不費姚深爲之記稱其張弛有經字抑之長州人進士嘉靖間务巡健南道金袁洪愈事時雖承平不弛戎備練兵迎将大有先聲後馆至吏部尚書舒春芳字景仁鄱陽人進士嘉靖間分巡建寧道兼轄福寧州時海㓂猖獗承平日久民不知兵春芳簡練有素遣將防集㓂遂遁去詹珪字朝璋鄱陽人進士嘉靖初知建寧府時兩衛預備倉穀歲久斗級坐累珪請以易月糧抵銀官民兩便錢嶫通州人進士嘉靖中知建寧府時庫子夫保差役煩重民有千金產爲之立盡蠑力爲調停去冗剔蠹問郡德之品电

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类