Image

張鑑成都人進士嘉靖間由南御史出守建寧守正不阿案無留嶺猾胥皆爲食手民有心清若水吏畏如神之謡程秀民字天毓衢州人進士嘉靖中知建寧府倭㓂肆毒秀民有捍城功仕終雲南泰政楊一鶚字子薦曲周人嘉靖間知建寧府篤於造土所識肯名雋時山海㓂起調發廣兵所至刦掠一鶚區畫有方郡境帖然累官兵部尙書朱奎南昌人進士嘉靖中守建寧實心爲政剔奸豪影蔽濫免之弊又創社學義倉重修通都橋民永頼之吳國倫字明卿典國人進士嘉靖間建寧同知與督學宗臣副使余日德汀守徐中行皆負時望國倫訓廸士類娓娓不倦清戎伍戢好究備屦㓂大郡恃以無恐徐栻常無人進士嘉清間建寧推官用法平恕所鞫大獄必求其生不得然後按法官至都御史符驗黄巖人進士嘉靖間以御史出守常州復以情當享左遷建安知縣一僕自隨布袍树食国我矯然尤注意學校建學念講堂躬自講藝籍廢寺团以始諸生邑有鐡冶往往以採礦致㓂驗條陳罷之社終廣西憲使民思其德卽其講堂專祠祀之斐天祐淮安人嘉靖間以進士知建安邑里甲每十年編役日斗級日庫子日夫保往往便民貲産天祐立條十二事嚴溢額謹庫支一時應役如出湯火咸舉手稱慶日眞吾天也趙熙靖武進人進士嘉靖問知歐寧明敏有風裁尤留心户口嘗嘆日十年編役與其重役於一朝孰若均輸於每歲與其重任於一人孰若分派於各甲議上未果行其後爲徭綱四差條編一式皆其遺績殳老猶傳述其事陳希文錢塘人進士嘉靖間知甌寧丰神温粹言動謹飭嘗日耗頭革則稅易完詞訟簡則刑自清吾當與民休息一時目爲安靜吏

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类