Image

項錫字秉仁京興人嘉靖間以進士知建陽建宋賢福廣儲倉庫延四方名士爲邑弟子師遷刑部主事字子修揭陽人進士嘉靖間知建陽崇節義薛宗鎧禁妖巫戒溺女陂渠津鿄咸爲修舉歲歉豁省全年丁料擢給事中以諭太宰汪鋐廷杖死明光祿寺少卿馮繼科番禺人嘉靖間知建陽工詞賦勤吏事在任九年以循良著聲李思寅字千衆潮陽人進士嘉靖間知建陽邑經兵燹民困輸徵思寅白當事釐革信納之例嚴懲健訟惡習有劇盜殺人攫金遠逸以方畧捕治之課士興行敎民行朱熹卿豹在任大年邑大治耀刑部主事潘量字勉夫博羅人嘉靖間知祟安嘗立義學於圈們聚童子之秀者擇師訓之朔望令諸學宫從蘭生後講習揖强時人才蔚把大庾人嘉靖中知崇安清簡公直去之日百姓郭瑞醵金以饋瑞笑日醋味酸其性難變竟不爱余鋟遂安人進士嘉靖初知浦城雅尚慈惠薦調候官民歌日公來浦民得所去不復民何怙陳思謙揭陽人進士嘉靖問知浦城簡易嚴正人不敢干以私務安良善獄無𡨚民盛周字文郁秀水人進士嘉靖間知浦城政尙持平請托一無所受修南浦登瀛二橋坑塲㓂起築棚守禦以奇兵擣其穴悉就擒黃金休寧人嘉靖間知松溪遇事英發區畫得宜修城拓學復湛盧書院凡倉庾橋梁廨署之屬莫不葺冶史起蟄江都人進土嘉靖間知松溪崇修學校振起土風松溪人文實由此始字望松貴溪人嘉靖間以舉人知政和壬戌周尙友倭㓂攻城尙友躬蹈鋒刃督民堅守四十日援兵不至城陷死之一家皆遇害事聞贈寺丞

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类