Image

不友刻徐九經貴溪人嘉靖問政和丞俊㓂圍城與知縣周尚友堅守援絶城路同死蔣蒙字山泉瓊山人與海瑞同鄕相友善嘉靖間任建陽敎論性節儉食僅脫粟衣敝不堪所人俸錢悉以周窮乏給喪葬卒於官篋無餘貲喪不能歸聞者悼之彭汝賢字希之安福人嘉靖間任崇安教論好讀書盛寒暑弗輟與諸生辨難剖桥如流在學舍粗衣淡食免饑寒而巳後遷大理評事余永麟鄞縣人嘉靖間以舉人署浦城敎諭博學淹通著有禮經衍義纂說爲後學指南奔殳喪空嚢跣足歸縣令憐其貧厚購之郤不受官至松江同知大學士有丁其子也徐鳴鑾江山人嘉靖間政和訓導潛心理學有講餘集一卷學者稱丹臺先生徐作字汝念南昌人進士隆慶初分巡建寧道少年秉法沈潛練達妆方肅清崇邑有豪逆燔父尼獄久弗决作一鞫得情建議改福寧州屬巡癣道而以延建邵爲建南一道民甚便之楊沂南充人進士隆慶問建寧同知清嚴持更商於應機時方谑酒濠立義倉建社學多萧其力士民至吟恩之字覺齋宣城人進士隆慶間建寧推官澹渔徐大任自持陽署蔬水抵任及去惟圈書衣衾二篋面巳所鞫刑獄全活甚多官至工部尚書郭子章字相奎泰和人進士隆慶間建寧推官亷明仁恕縛有風裁建雪𡨚亭廒斷如神後官至巡撫余乾貞字秉智遂安人進士隆慶初知崇安簡重得大體時有倭警四封戒嚴乾貞增築邑城上十二事以資捍衞召拜侍御史民爲立去思碑朱璉字瑾吾新淦人進士隆慶間知崇安性聰察發奸摘伏豪有敛跡清浮糧修社學治行最著擢侍御史

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类