Image

儲昌祚宜興人進士萬歴中知浦城性高亢不屑逢迎晨興堂上一吏抱牘决剖無餘劉一燦字南奎南昌人萬歴間由舉人知松溪値大水城圯大燦出積穀佐以俸廪築之民忘其勞又發穀賑饑請蠲租稅士民謂萬歴以來仁廉稱首張應圖高淳人萬歷間知政和有改造邑城功丁可成餘姚人萬歷中浦城丞邑多流寓植黨武斷或一家搆爭則羣起煽亂甚有潛聚窑冶殺所佐投烈火中者莫可窮詰㑹可减攝縣篆搜捕窮治其害始除施仁龍溪人萬歴三年任建安敎諭以倡道學振人文爲巳任嘗曰桌業即是正學不必分講學摘文爲南事創青雲樓開鳳泉井修學舍賑貧士大有物於學校以薦擢龍門令詳漳州人物鄧菜議字汝欽新建舉人萬歷間建陽教論以立命之學訓諸生遵朱熹舊所卜地移學宫於妙商華何喬遷晉江人萬歴丙子舉人任建陽教謝與多倡明理學邑人立二賢祠與鄧以誥同祠余承詔字允恭南昌人萬歴間建寧府訓導精研理學身體力行與弟子講解不倦尋引疾歸字九芝常熟人進士崇禎間任建南道歲饑孫朝讓奸民聚衆强貸朝讓調度得宜奸黨始戢大旱冐暑步禱梨山甘霖大降山㓂吳崇等爲亂愛撫後復萌異志朝讓檄行各縣於除夕殲之民頼安堵常熟人進士崇禎間建寧推官清心寡欲介許孟卿石自勵署建安篆撫字勤勞卒於官啓其篋惟敝衣數事僚屬爲殯殮士民哀之柯元芳字楚衡嘉善人進士崇禎間建寧推官仁恕明允多所平反九庠諸生一經品題皆爲佳士所刻校士錄海内稱賞詹兆恒字月如永豐人進士崇積初知甌寧民居失火延燬學宫兆恒躬率諸生超烟烙中抱先

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类