Image

師木主出以帑絀不能興工捐俸倡復聖廟兩廡及櫺星門立月庵書院於明倫堂右黄道周爲文記之尋行取去味世埏字蓮生仁和人崇禎間以舉人知崇安爲政明敏清惠時有逋賦者鬻妻以償世埏恻然日爾賦宜完爾情可憫贖歸之閔及申字園客烏程人冡宰鴻學之子舉進士崇禎問知松溪清介明達不以門望自高兢兢守職豪猾憚之又嚴禁邪敎妖人歛跡時有氷清之號錢嘉徵嘉興人崇禎末知松溪在任二年政有條理閭井安之先是天啓間嘉徵以明經赴銓部疏斥魏忠賢其畧云請清宫府之奸以肅聖明之治謹陳逆璫十惡堪擬四欧之誅其膽氣如此字更生武進人進士崇禎間知浦城甫下車周丁辛視城师日浦當t廣上游控帶江淅城可勿計乎濬池装市增高三尺民至今頼之又立義倉正怦婚波由單法以均民稅刊眞德秀大學行義以授後學劉明孝字午雲山隂人進士崇禎十四年知浦白蓮教作亂奸宄隱伏城中爲内應明老以通春會宴聞報卽指揮將士登陴密授鄕曩方畧從間道出城就擒每夜自行巡察奸究以次伏誅鄭爲虹字天玉江都人進士崇禎末知浦城年少而才能治劇明亡與建陽黄大鹏同死之爲虹有女五六歲逃匿民間有欲買以爲妾者女艴然日安有縣令女而爲人侍妾者乎後嫁農家事翁姑以賢孝間臨穎人明末建陽知縣崔攀龍視民如子明亡死之常熟人進士崇禎間知建安直道不阿撲忠自蔣棻許時山㓂鴟張綦飭備軍械稠繆未雨巨擋排焰秉正峻拒不爲少動擢赴容臺佐理部務去後民思之

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《031 福建通志78卷 026卷》

此《031 福建通志78卷 026卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《041 福建通志78卷 036卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《036 福建通志78卷 031卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类