Image

不期年而成後僖本郡又撥餘鹽錢眉田爲結修费程夢桂建安人成淳中知建寧縣愛民車儒捐俸二十餘科以新學校趙良淳餘千大汝愚曾孫任泰寧主簿聪事干謂浮沉冗員咸淳水元兵至衆潰良淳奮筆書儿曰寧爲米朝鬼不作北廷臣遂投稅而死趙時賞字宗白宋宗室居太平州咸淳中進士景炎初判邵武軍議論慷慨善謀畫文天祥開府南劍奏辟黎議軍事數以偏師當一面空坑之敗天祥道去獨其妻及二男正女見執時賞坐肩舆追騎至見其風姿俊偉問爲誰給之日我姓文騎以爲天祥執見帥帥問之答如初後有俘者識之曰此趙通判耳自是天祥去益遠時賞至隆典罵不絶口遂遇害元营优延祐間邵武路總管崇學校增餙從配像綽有政聲况逵字肩吾廬江人泰定間光澤縣尹下車日豪螺歛跡時延見諸生講學不伦剏雲岩書院以崇文敎有兄弟爭田者逵日視若貌非不恭不友人也授以伐木之詩親爲諷咏解說兄弟皆感泣求解王應祚字舜卿清源人至順間知邵武縣亷直有才嘗述陳襄令仙居時條教以導民士民戴之曲出維揚人至正中知邵武儉樸寡慾僚屬化之時江㓂犯境極力保捍郡賴以安三華人至正間監郡時建寧盜應必達吳按攤不花宜黄盜涂一涂祐新城益童遠等陷建寧遂乘虛竊據邵武按攤不花募兵三千進討殪賊於順昌又率弟姪分兵從下流編筏由南岸濟自與副帥從富屯驛奪艘以渡與南岸合破城於水口未幾城衆復合親自策馬横矛身光士卒進擊於陔嶺追斬殆盡賊定議者謂城汚於城當悉焚棄乃惻然日民爲賊脅耳豈得已哉置不問劉泰亨至正間任邵武推官時汀㓂嘯聚賑濟撫集募義民爲捍禦計境丙晏然名宦

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类