Image

至正間任邵武經歷嘗於城西量惠老慈濟堂郭瑛以居窮民之無告者復買田瞻之又買山水北爲義塜字用中許衡高弟也至正間任邵武縣達耶律惟一魯花赤興學獎士後以其學敷敎成均安答兒秃字彥安蒙古扎兒台人至正問知邵武縣性凝重處公事如家事視僚友若昆季孔公俊字師道曲阜人至聖五十三代孫至正中知邵武縣時邑新被老公俊存恤勞來嘗曰逆節之萌由敎養之無法也乃輕徭薄賦重情民力大修學宫不勞民不歛衆功以告成張祥字彥禎眞定人至正間進士知邵武縣時當積弊之餘與監邑安答兒秃均平儒役民甚便之傅士謙臨川人至正間知邵武縣時兵革甫定士謙师意撫綏以興學化民爲務流京相率來歸邑有新居公無逋賦蕭寅字克欽吉州人元末爲邵武路同知時陳有定月法嚴峻寅佐之以仁恕全活甚衆會行兵擎城入山谷間猝遇賊被圍數重忽兩人躍馬端前來大呼日吾父蕭公也相與羅拜而去道粗建寧光澤二邑有七人執兵而前跪曰公生我敢以百金獻寅慰論而却之明周時中江左人洪武初知邵武府時承元季兵革之餘民多流離時中拊德安集百貨蕃息陳撝金谿人洪武初知泰寧縣時値兵亂撝披荆棘集流亡興學勸農不朞年而百廢以舉程熺樂平人洪武初邵武府敎授撤三皇廟村建大成殿請府前舖址建明倫堂購民地爲先賢祠定姓無考字伯安高昌人洪武間知泰寧縣尙行實敦風化作士氣訪民疾苦凡公署學校倉庫多所營建循行阡陌親爲課農力去軍屯之設遷廣德同知後致仕歸過泰寧殳老遮留因家焉夏祥鳳嘉典人洪武中知邵武縣嘗曰亷爲士之大節居官而不能亷大節虧矣雖有政事何足

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类