Image

字育才江西德化人宏治間進士知邵武府嘗夏英躬巡阡陌尚民力田孝弟以文學飾政治凡公署學校水利橋鿄一一修舉陸勉字懋昭江隂人宏治間由舉人歷邵武同知以清謹聞時徭役失平勉造平定册裒多益寡以均勻之編爲定役民甚稱便有沆苗詩敎民文勸吏圖傳於郡擢南京刑部郎中王儼字子敬江都人進士宏治間知光澤縣公平亷謹喜造就人材當事考最日學行俱優政敎兼舉擢南京工部主事馬昇河源人進上宏治間知建寧縣綽有政聲毵畫築城民尤頼之鄭鑾縉雲人宏治間任邵武縣丞臨政毅然不可干以私值大造黄册力除飛詭諸弊以三則編征役民賴均平爱格安仁人進士宏治末知邵瓷縣慈祥公正不露圭角楊脩無錫人正德間舉人知建寧縣時遭㓂亂修撫集流離民復舊業戴冔番禺人舉人正德間知泰寧縣時徭役視他号較重力請蜜割毁淫祠清獄訟尤加意學校以崇文敎字靖之常熟人正德間中舉人同知邵武府事鄒武時上司臨郡清軍官責里長倉皇失措多揑同姓詭名以足軍額及拘丁起解則皆空名武力請除豁以去就爭之又爲條約以示民皆切政體張羽字鳳舉泰興人正德間以御史知邵武府興學勸士嘗復射圃毁淫祠改造書院修築溪壩新交廟禮器時軍卒弗靖以威德鎭之每朔望視學懲逸奬勤講論不倦尋擢河南憲副李成建平人正德問知泰寧縣時大帽山㓂擾建寧成嚴防衞以備捍禦李福英統兵討城所過多剽掠惟泰寧頼成調劑無一卒敢越利渉橋爲害者字汝中貴溪人進士嘉靖間知邵武府時郡郎民範政弛豪族縱橫民範科之以猛有蕭令不餝福建通志

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类