Image

黜以懲貪先是驛傳侵漁粮网爲民害民範爲計糧薄征按月給發以所美餘貯庫奏請補河舶魚糧歴歲賠累之苦郡人稱其仁而不懦明而不察王鈁奉化人嘉靖間知邵武府抵郡僅一蒼頭自隨時有内璫道經邵武前途索供甚苦鈁知將至遣官往論之日太守止飲樵川水耳不得爲境肉累璫歛戢而過邵德久餘姚人舉人嘉靖間知邵武府革里甲横征節庫役冗費値流㓂攻城爲集義兵躬親捍禦嘗築光澤泰寧二縣城不擾於民民德之字明卿興國州人進士知邵武府時香寮賊吳國倫逼郡國倫勒兵備之賊不敢犯仕終河南左泰政國倫與李攀龍王世貞徐中行宗臣奥有譽盖榛有七才子之目時宗臣徐中行先後宦蘭人以爲一方星聚云陵瀚精然人舉人嘉靖間泰寧敎諭嘗捐俸給諸生展費與貧乏不能婚葬者直義不阿時以正巳率人育賢報國自勵吳預東莞人舉人嘉靖間邵武府推官明斷不阿蠡獄清理乖署邵武縣山弊節財經年里長有米識面者曾忭字汝誠泰和人嘉靖間進士知光澤縣嘗新泮宫建宏濟橋崇義人嘉靖間知光澤縣邑舊無城會山㓂吳國器竊發國器申請立城殫力完築邑賴保障張彥聖餘千人嘉靖間泰寧縣主簿以禦㓂遇害民哀之爲立祠以礼周衝字道通宜興人嘉靖間舉人任邵武府敎授與諸生講明性理之學舉行冠射二禮舊俗一變鄭時舉薪會人舉人嘉靖間知泰寧縣以清儉聞先是令丞薄尉新水悉屬民供歲不下千五百金民困於奔命時舉悉罷之以安民生江一桂婺源人嘉靖間舉人知建寜縣愷悌嚴明吏民畏服嘗購地建東山書院置田以贍諸生名宦

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类