Image

温光涵清源人順治九年知建寧縣時海上用兵軍需孔急督府羽檄叠至光涵均平賦役設法供應以慰殘黎四郊安堵後卒於官周鼎重古田人順治十五年任邵武縣學訓導時學宫傾圯鼎重力肩其任大興工作不數月殿門廊廡悉成鉅觀人頌爲師範第一王秉直南鄭人順治五年以進士知泰寧縣當戎馬交馳之日軍儲所發調度有方上不乏供而民不困屈人服其才王譽命號鹤溪上元人順治八年以恩貢知泰寧縣精勤有幹濟邑當兵燹後學宫公署悉被焚燬譽命捐俸修茸又繕治城垣樓櫓時團練鄕勇似防㓂警撤駐制防兵之擾邑頼安堵徐登第遼東人順治間署建寧縣駐防守備計擒土餐黄黑黄凑連恩等殺之寇煽遂熄割鎮丰养减盛肅海冠不政杭杭金潤藏倚重焉龔廷擢南鄭人康熙二年任邵武府推官秉正嫉木嚴飾四邑衙翥殃民一時狐鼠屏息後卒於馆士民哀之王錦湖廣人康熙二年任邵武副總兵值東路土寇李桂孫聚亂銹大張筵宴令部將誘降尋皆就擒東路以平士民踴躍爲建亭鐫碑紀功於東橋之左李化龍字躍禹陜西榆林人康熙三年以從征黔蜀有功進秩游擊防守建寧縣先是庚子之變兵民疑忌未釋化龍至多方撫戢嘗延紳士詢民間疾苦有古儒將風會江右㓂入蟠湖隘甫聞警傳令出師㓂夜遁共遂從間道疾趨至嚴塘望見賤旗飄屬樹杪時當日午書記范學仁固請暫駐營炊化龍不可日兵貴神速民間被俘婦女荷需晷刻身行名敗謂責任何疾提兵抵三溪出賊屯後單精奮臂擊其中堅手刃數誠賊辟易遁俄而伏發化龍墜馬死立祠祀焉春午廣寧人康熙十二年由廕生知邵武府潔巳率屬禮士愛民十三年耿逆變亂隂與同知

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类