Image

川友通元高舉等謀計逆事泄被擒罵賊不屈死事聞渝太僕寺卿廕一子時江西建昌府知府高天爵以興謀同日遇害高舉奉天人康熙九年由筆帖式任邵武府同知佐郡亷明掎躬謙肅芭苴請托皆不行耿逆反舉與郡守張瑞午協謀討逆事泄遇售貯福建按嚓司副使與張同配九忠祠柳文標江西德化人副榜貢監康熙九年以邵武府通判攝建寧縣事時邑經兵燹民憊特甚文標開誠撫字痛革積弊数十條闔邑頌德十一年復攝本縣事惠政如初民爲建祠勒石於東城柯永新號恒菴奉天襄平人康熙十二年以舉人知光澤縣初至官聞邑有豪猾董子亮等謀爲不軌潛引江右㓂徐仲常周正所入境將大舉爲亂四境煌惑永新親諸府鎭請兵密設奇計直捣其穴擒之賊黨解散甲寅耿逆變起北润働笑憂懑不食死王興禹奉天廣寧衛人康熙十五年由金華府同知健大師久聞十一月奉椴權知邵武府時僞帥因大軍壓境焚燒剽掠城邑爲城興禹一招集贖四被擄子女以千數驅逐强兵悍卒般版民居者諸所徵發不事追呼胥吏作奸必置之法尤崇尚學校每朔望於瓦礫中立箬篷瞻拜集神补以圖創復攝篆甫期月大綱小和犂然皆可道守金鳴鳳號竹亭奉天東寧衞人康熙十六年以恩監知光澤縣邑值耿逆初平村落殘燬鳴鳳極意招徠嘗單騎巡行郊野有强卒凌虐百姓則曲論而重創之一聞㓂擾遂統領鄕勇盡力捕殺嘗施米以賑饑民捐貲以贖難婦給牛貸種恤農民之無資者邑民自是生息王肅上海人康熙十八年以太學生知泰寧縣邑罹水災民居飄蕩浮尸日以千計肅測然爲民請命材田畝歲額七百餘兩城郭橋梁衝决廢壊者括囊三千金緒造完築會編審屇期數十年有户無丁者者子豁除貧民以蘇末幾卒於官士民爭崇祀焉張彭机水人康熙二十四年知光澤縣邑屬通衢夫役最繁又値㓂盜甫平瘡痍未起彭爲力除積

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类