Image

娜失其名正統閒任鐵石巡儉沙㓂至鄒力禦之被執與知縣品鏞同死配享惠烈祠王佐新城人景泰中任連城令値鄧茂七掠境佐率民兵捍禦悉記竭力邑頓以全李瓊萬載人天順初以翰林檢訶出知汀州時上杭经發瓊親諸巢失開陳利害皆擇甲解散秩滿卒於官丁泉汶上人天順六年上杭㓂發泉以指揮同知往禦之未幾賊勢復熾巡按伍驥奉命督勦泉奮勇先登攻破石馬岐等寨猝與賊遇力戰死伍驥扶疾回朝亦卒邑人肖二像於城樓歲時致祭事聞賜額褒忠張寧字靖之海鹽人景泰五年進士授禮科給事中丰采甚著與岳正齊名成化中出知汀州先教後刑境丙利病悉罷行之後藥馆歸公卿交薦不起程熙徽州人绒化間以鄕薦領郡不歸化紫雲臺有益教于往來剽凉熙單臨抵營曉以國法指解散去胡鎭康縣人成化初知上杭時初調千尸所年溪益中悍兵驕卒肆虐於民鉞以法繩之軍民线守郭潤零陵人成化七年令歸化時縣治新設人目馨附潤加意撫級定户口均賦役勸貸高户以賑荒歉興學造士雅重農桑自署其門云春而有田宜蚤種公門無事莫頻來三載卒於官吳文度江寧人進士宏治間以南御史出守江州訟者立庭下一言卽服旣得情輒矜貸虛懷禮士敬老憐才時山㓂出设爲患設方畧招致之境内以寧程材歙縣人宏治間進士授汀州推官嘗與巡按御史據法爭一囚御史怒曰我不知法耶材杭論不巳御史忽悟日推官言是也幾誤役一人矣舉亷卓授御史王獻臣吳縣人進士宏治中以御史謫上杭丞造文峯塔建社倉修橋路百廢俱舉周纓道州人宏治間令連城清謹寛仁撫字貧困文章講論爲學者師正德初見權奸柄用嘆日豈名宦

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类