Image

武平令徐市宰伏兵邀擊被之擒其渠魁嗣念山㓂出没靡常而三圖多要衝議城之以通判控治得報可自是㓂盗解散肝官江西右布政黄震昌遂安人舉人佐郡有惠政嘉靖四十年署永定平㓂李占春有功鄕民避難城中流離失所震昌捐賑全活甚衆顧舜臣字希仁上虞人進士以通判署清流令邑當兵燹後察户口有亡定財賦虛實覈其重輕徵一緩二民皆出危就安嘉靖間以鄕薦判郡事山賊温祖突刼永平郭子進泰寧尤溪歸化四縣子進與永定令許文獻督兵勦平之張策字獻可臨桂人嘉靖中以鄕貢令武平公餘輒聚士精教環鄕立社學造就葜俊捐贖銀糴穀暖饑開九骨胶以灌由剏八隘楼以防禦在住四載祥鄕善德播和利名富路交薦行取未赴部卒民思之徐甫宰字允平山隂人以舉人知武平時沿海新連被修患當事者多方徵欸轉輪軍民西江廣間巨猾入盗據險出掠民多從之甫率余平人誦之日米有廉吏也而又拊我疾苦誘我福義宽我追呼薄我笞楚矜我凝枉調停我徵歛弛張我综格善屬遂可耕以食誓相戒必無從江廣徒江廣徒出犯吾境吾屬共攻之於是勇悍者皆思水校戴歲獻功不下厂數甫华善綜理有才畧練共勦城鄰郡邑亦賴安官終商東僉事常希仁沛縣人嘉靖中尉武平勇畧過人時値㓂發希仁挺身入討遂搗其穴又縣治山潦遍城爲之相势修砌城頼以完永豐人舉人令清流嘉靖間流城窺城潛從俞文朋東門簡津入縣將過半橋人民驚走文朋技身前不禦之城不散進邑頼以全

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类