Image

顧輝東莞人嘉靖中爲夏陽巡檢未旬月流冠掠境輝統民兵禦之殺獲甚衆以兵少無援死之邑建義勇祠典勇士陳珪陳銀合祀焉柴鑣臨海人嘉靖中中舉人爲永定丞時汀廣流冠邇境体遷練鄕兵躬擐甲胄自花石嶺追至小尤團凡十餘戰㓂黨殱焉更建邑庠於白馬山時聚諸生課督文學境丙汗祠悉改爲社學廷名儒修品乘百廢具典陞本府通判劉文紹安福人嘉靖間以舉人任永定令操守清嚴廣學舍築塘陂輕徭薄䭾善政舉舉擒王瀚城平李占春之亂在任六年解租歸民攀留遮浦許友獻長州人嘉靖間令永定永俗多以人命匿頼反獻痛抑之風遂絶山賊温祖謀刼縣悉計徐悉邑收强安真在材老鼎人嘉靖間永定典史涖金新鲜以捕部大總力戰死俞大猷泉州衛人嘉靖甲辰由武進上守備武平商開卒值教習戈戟著荆楚長劍法服時㑹諸生講葵校艾擇俊投糜在鎭數年廣㓂不敢纪境詳泉州名宦張勲福州右衞人守備汀州廣㓂發獨當一面子守貴復守茲土有世澤碑鎭東衛千户守備汀州㓂困平遠朋督所部呼良朋解其圍繕城料共武備整飾詳福州名官張鉉高淳人因武進士守備汀州有儒將風練兵嵬乘有幹濟梁以衡新會人舉人嘉靖中知連城縣革里役供具聽松常寛减歲造版籍里役有逃亡者招徠復業旋乞歸劉建豐城人舉人嘉靖間任汀州司理時有絶好官人之語㓂亂後承檄便宜賑恤所活甚衆黃宏綱雩都人輿何泰師事王守仁當時爲之語日浙有錢王江有何黄稱高第焉嘉靖間授江州司理御史沈簏凡遇闌中疑獄皆令識之民稱無𡨚

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类