Image

唐世濟烏程人萬歷間以進士領寧化令仁聲四徹公餘課士多所造就重建龍門橋廣濟橋往來利渉民爲構仁愛祠宵像利焉歷官左都御史楊萬春錢塘人萬歷間舉人知上杭縣邑有疑獄三載不决萬春齋禱城隍具得本情人號神君牛大緯準州人萬歷間令連城民苦浮楊爲累歲輪千餘金大緯力精得锅其半捐俸眼荒民赖全活去日治裝惟圓書数卷而巳民立祠就之㑹稽人進十由翰林御史謫知連城修學宫徐大化建南北二水閘築堡砦锁苦浮相前令得請集其半大化竭力再請悉蠲之民免獻賠之苦李待問南海人淮士萬歷网令連城舊有浮糧前命語盛不報待問復力翰始盡豁之時羣虎爲患親禱城隍集之患始絶那大成零都人萬歷間令連城精形家街攺學官益停向增廓明倫堂有政要堪輿諸書行世洪都青浦人進十萬歴間令歸化政平訟簡自題縣署曰民風僻壤原鄉魯吏治青山但嘯獻㓂從化靈寶人進士天啟問授汀州司理持大體有廉介聲嘗建龍江書院以課十文風丕派蕭奕輔南海人天啓聞由進士令長汀時遼餉增奕輔爲通融代解徵收加平悉行蠲免以循卓聲招御史吳南顧武進人天啓間進士令上杭有禦侮才時潮寇作亂南願募溪南驍勇爲兵每㓂掠武平輒率兵督勒及法通城南濑商擊之殺誠幾盡沈鍾宿吳江人舉人崇禎元年授汀州守建議合郡邑城爲一以羡耗八百餘金儲築城磚石時齊冠竊發守弁有陷平民食功者鍾宿力爲解釋笪繼良鎭江人舉人崇禎三年守郡時當築城衆議米協鞋良密請撤中贅垣拓南城大育餘丈又剏議設威遠營募兵措钢守圉以固又建王文成祠月集書生會講仍置田租供祭去後民有像

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类