Image

江贛奔粤復遭粤變號哭與殳母訣日兒今爲長往之人矣再奔江贑作行脚僧幽憤成疚會王師定闘從江右詣謁軍前當事特疏其事奉詔褒嘉未幾以病卒於福州詔贈按察可僉事遣官祭葬廣一子入監玉之佐號樊菴廣寧人鑲黄旗監生康熙十六年調寧化令時耿變初定海草未威微求即需日三四至之住酌劑權宜得减其半勒海之役漳師十萬日餉千斛上游飛乾以次逓漳寧化運夫五百人月一踐更之佐念民疲役重力以减役上請語特酸痛督府憐而許之時有内員檢閱兵餉将人境之佐連迎躬爲導馬以境樂居之供具彌謹一宿卽護引出境民間秋毫無擾會有黄機者國初擒馘之餘擎也乘甲寅道孌以僞吳劄隂束諸鄕一鄕不聽脅從遂圍而所之之佐請兵會勦值漳師逼海厚陣相持難以移師之佐情詞激切督府許調三鎭助之又值同安中急檄調二鎭援之佐乃斷蚓繫輪按止三帥日卡令當以官留不忍尔钢以屬賊致蕞爾糜爛飛書返南聲沃俱落背府器具誠聽其調度遂部率鄕兵蹴成壘而分攻之城盡槃其衆越颠石入江西投誠江撫其納之發符護戴還寧使招集舊部以成旅之佐坚不奉傲昌言於大吏日溥天王上非列國分福之比闍賊即汀賊也若門城入江便當省外江城入浙又應偷生王法將誰加乎如語法外宥過以招不庭則自江納之卽自江用之今名寄汇籍而身这閫巢閩之文武何顏臨之乎大吏違其言遂滫其巢穴設防兵洞口斷賊歸路數十年逋誅偏族皆鳥獸散之佐戮力行間每領兵数千息夕按行營壘聨客師爲指臂市井肅若無人後以寒疾卒寧民震悼巷哭三日王國脉字均公瀹州人康熙十八年知歸化縣事洞悉利病知無不爲甫下車亷简法灯胥置之苏每聽訟味公下詢平反至再先是逆藩及海岛咖氏搆亂大室九空鄕民聨甲保聚丙辰逆平多捷衆逋課國脉嚴團練之禁申逋課之詠未幾納課者纍纍国脉日吾固謂頑民皆良民也又念負險而杭課多由併徵長民者不責十排而專責現役所致於是申主憲分徵各甲民大稱便嘗捐黄

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类