Image

渠吏事明敏優於治劇宜以監司用遂出爲福寧泰政精勤釐剔一塵不染吏民戴之後以大廷尉殉甲申之難巫三視龍門人進士崇禎問知州事愛民恤士嘗築水壩建書院後擢户部主事揭重熙字祝萬臨川人五經進士崇禎十三年知州事以清亷明敏稱日與諸生講學論文夜分無倦色後重熙於桐木關就俘繫建寧弑門人孝亷陳士道貢生朱國龍隨入獄赋詩慷慨獄卒聞者皆泣下後與重黑俱斬於建南街其從者都貴戴鳯亦殉於侧徐丙晉字載九松江人進士崇禎間知州事性敏决兩造煩瓚數言立剖以康潔稱民监功德坊及祠配之國朝尊懷玉順治初福寧道飭紀釐綱寮家式化清核穎賦吏有不敢爲好頒行大學行義及小學傳註陶淑多士服人思之济陽人順治三年知福安縣鼎華初㓂搔郭之秀四起之秀招撫有方邑人劉中藻以故國逋臣聚兵拒命焚掠城邑之秀與戰爲流矢所中死字宏文仁和人順治三年由貢士隨征福建吳允焞有功投建寧府壽寧縣知縣四年山危四起乃招集義勇身先禦冦以衆寡不敵被執腦箍懸樹體無完膚罵不絕卩而死妻瞿氏常勸允煒盡忠勦冠勿以身家爲念聞夫被害投税死蒙恩卹贈癃十子垣僥崇秩豐城人順治六年知壽寧時值冦攘秩頜大兵昌矢石復孤城所俘城黨脅從㒺治全清萬餘人鋤强輯衆調度有方諸凡創建次笫果舉歷五載擢廣東德慶知州長州人順治十年以舉人知靑寧承草創後李之蕃規模雖立治具未張之蕃下車卽捐資建縣治以壯觀瞻招撫餘益解散羣黨境肅清大兵入間羽檄旁午供應裕如後以事解任去邑人植

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类