Image

則引入帳中相與卧起器用供帳侈於自奉天貴感激塌誠致命得其死力遂增置火炮軍器買上游米石以圖大舉會蘇良嗣戰船亦適報竣乃夜馳三百里至闡安鎭之五虎門親自配舟調遣操演水師隨又赴漳使興化知府下永譽泉州知府張仲舉往說賊降而僞行人傅爲霖雖約爲内應實心持兩端及為霖見殺乃作急據狀從數騎招摇城市見大屋輒刷之榜其門曰某鎭公館某將軍行臺各盛陳供具得城偵則佯日若非某將軍人乎歸語而主某日之期不河爽子酒食遣之歸得他偵亦如之海上喧傳自相猜忌繼踵納效鄭氏心腹皆人人自危矣十九年二月癸未啓聖乘賊懈遣兵攻破陳洲馬洲觀音山石碼等十九寨田申復遣隨征游擊張定國都司張重等引兵直抵海澄城下言招僞貌兵蘇侃爲內應攻拔之降其衆二千二百大十七人遂復海澄是夜遣隨征知縣黄金從等乘潮分渡市入海阿等處降其僞新領鄭元堂僞都督黄瑞僞特軍陳珍僞鎭張雄馄將軍張治宇水陸兵一萬二千八百八十一人门核遂復金們厦門賊勢窮戥退保澎湖二十升噼婴以北人票舟終非素習軍中帥不可無人兴疏上請天子以内大成旧施琅爲靖海特軍比至與之等兵料敵經書方界於二十二年六月艺酒從平海進兵癸已克澎湖七月丙申逆精算龙塽率衆歸械海外悉平啓半督間數戰前後議北豪海獨握勝算一切文移餘教悉出巳手雖溽暑酷寒不倦每有議論指授英氣激發義形於色遇有功將开及降將皆拥誠獎勵捐金宴犒無少肱惜推功讓能勞謙不伐爲定謀推轂名臣第一施琅號琢公晉江人潢軍籍初任同安總兵屢建奇功陞福建水師提督削平金厦沿海諸島康熙六年以邊患宜靖疏請勦臺灣奉旨赴京面奏尋以議裁浙國粤三省水師提督留京晉爵内大臣伯康熙工十年朝廷從閩督姚啓聖請特命琅征臺琅至問選練舟師操演三載以二十二年六月乙西由銅山進兵入八罩直抵澎湖澎爲嘉划户城之精銳悉在焉有衆二萬餘人艘二百餘號集於難籠等與僞鎭國公劉國軒亦擁精共二萬屯於風栖尾牛心灣等處環設砲城以陸兵

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类