Image

義惠安人邕州判官俱晉武舉胡希廣楊惟康蔡能江人龍溪縣戴覺王宫敎授俱龍特奏名蕭汝規陳建侯溪人將美劔浦縣吳武陵沙縣曹偉子曹襲陳彭老世卿曾孫尤溪縣黃光弼臨建安縣楊秀頴崇安縣胡璉何灝邱璀江軍簽判邵武縣黄中傳見謝如珪師稷子太孫鎭附殳諤人物常少卿人物停應南泰寧縣黄庚孫光澤特奏名李純德人傳見伍𣏌調南安理橡洽城家平寧化縣湯萃叟文苑反有鄰邑尉捕盜不及格誣平民克數杷得其殳舆秦槍同年或張良裔情力争之終知潮陽縣勸之謁笑日附麗謀進先人所羞清流縣賴級傳見歷街山丞卒人物特奏名陳貫長汀人永州文學紹興八年戊是歲免午黃公度榜殿試閩縣林寅知寧优子江陰朱介卿教化縣陳長方軍敎授授翁之章從政吏部侍郞敷文閣本路郎陳陳彌作周宜未值學士大中大夫總管升卿通判黄瑀傳見人物并候官縣彭公永奉議泰州泉州名宦即懷安縣陳休烈廸功長樂縣林孔彰肇元孫南外郎宗學教授選舉

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《034 福建通志78卷 029卷》

此《034 福建通志78卷 029卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《044 福建通志78卷 039卷》

此《044 福建通志78卷 039卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《039 福建通志78卷 034卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《039 福建通志78卷 034卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《044 福建通志78卷 039卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《044 福建通志78卷 039卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《034 福建通志78卷 029卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《034 福建通志78卷 029卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类