Image

和國子監簿林仁伯張煥葉儀鳳黃林發方翀卿懷安縣劉拱辰馮若水戴杰長樂縣曹伯成福淸縣林倚林炎承議郞陳模顏惟氚鄭垕連江縣林子升羅源縣黃倈瑄子法黃欽黃夢額曹黍軍古田縣唐麟閩淸縣陳季林崙黄起宗永福縣柯適漳州子通判陳綰趙豐亨居平李衞許藻二人縣江貫無攷希进宗子正奏趙時儴趙汝戀子趙檖夫趙崇祉停光风趙汝惓趙崇儷趙與弈趙希逖下常帘超序仟趙汝楡趙布沇趙崇思趙瞒夫特奏名蔡褒懷安俱長卓應羅人鄭安夫吳騰樂人人焕兹林夔孫傳見阮亨謙俱古張澈第一人寄島第人物田人楊州以下美無王軒招譽收兄黄鍔曹渭曾華林晞吕孫王惟綱月高邃方夣中李大壯孫楊勲陳合鄭潛希純兄蕭萬里福淸人夢旂第俱武舉陳孝嚴知州柯夣旂柯于冲劉永福人二人縣益王介貫無攷縣貫試中敎官陳雲無攷莆田縣吳立志鍔于賀州知錄鄭眞公林益之李籌宗師鄭商甫漳州知新曾孫通判趙時帥仙遊縣葉槃州李選舰

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《035 福建通志78卷 030卷》

此《035 福建通志78卷 030卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《045 福建通志78卷 040卷》

此《045 福建通志78卷 040卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《035 福建通志78卷 030卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《035 福建通志78卷 030卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《040 福建通志78卷 035卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《040 福建通志78卷 035卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类