Image

起振衣就席神意甚平不覺瞋沮坐定謂蔡曰卿竒人殆壊我靣蔡答曰我本不爲卿靣作計其後二人安和上傳口釋俱不介意郗嘉賔欽崇釋道安德問道安者常山薄栁人本姓衛年十二作沙門神性聦敏而貌至陋佛圖澄甚重之值石氏亂於陸渾山木食修學爲慕容俊所逼乃住襄陽以佛法東流經籍錯謬更爲條章標序篇目爲之注解自支道林等皆宗其理無疚卒餉米千斛修書累紙意寄殷勤道安答直云損米愈覺有待之爲煩謝安南免吏部尚書還東晉百官名曰謝奉字弘道會稽山隂人謝氏譜曰奉端散騎常侍父鳳丞相主簿奉歷安南將軍廣州剌史吏部尚書謝太傅赴栢公司馬出西相遇破岡旣當逺別遂停三曰共語太傅欲慰其失官安南輒引以它端雖信宿中塗竟不言及此事太傅深恨在心未盡謂同舟曰謝奉故是竒中戴公從東出謝太傅往看之謝本輕戴見但與論琴晉安書戴旣無吝色而談琴書愈妙謝悠然知其量帝紀曰戴達字安道譙國人少有清操恬和通任爲劉眞長所知性甚快晹恭於娛生好鼓琴善屬文尤樂遊燕多與高門風流者遊談者許其通隱屢辭徵命遂著高尚之稱謝公與人圍某俄而謝玄淮上信至看書竟黙然無言徐向局客問淮上利害答曰小兒軰大破賊意色績晉陽秋日初符堅南寇京師大震舉止不異於常謝安無懼色方命駕出墅與兄子玄圍棊夜還乃處分少日皆辦破賊又無喜容其高量如此謝車騎傳日氏賊符堅便國大出衆號百萬朝

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家