Image

止馬無懸蹄牛無上齒駱駞無角奮迅兩耳半拆薦博四角恭跱隋書樂志曰魏晉故事有侏儒導引隋文帝以非正典罷之不言不語呼俳噏所俳適一起狼率不止生拔牛肉摩斷膚耳馬無懸蹄牛無上齒駱駞無肉奮迅兩耳宋鳳凰銜書伎辭隋書樂志曰鳳凰銜書伎自宋齊已來有之三朝用之南齊書樂志曰葢魚龍之流也元會日侍中於殿前跪取其書以授舍人舍人受書升殿跪奏宋世有辭齊初詔江淹攺造至鿄武帝普通中下詔罷之大宋興隆膺靈符鳳鳥感和銜素書嘉樂之矣通玄虚惟新濟濟邁唐虞巍巍蕩蕩道有餘齊鳳鳳銜書伎辭皇齊啓運從瑤璣靈鳳銜書集紫微和樂旣洽神所依超商卷夏耀英輝永世壽昌聲蕐飛樂府詩集卷第五十六東吳毛晉訂正男扆再訂

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《056 乐府诗集100卷 054卷》

此《056 乐府诗集100卷 054卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《060 乐府诗集100卷 058卷》

此《060 乐府诗集100卷 058卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集