Image

伯牙琴歌曰麥秀嶄兮雉朝飛向虛壑兮背喬槐依絕區兮臨回池樂府解題曰若鿄簡文帝晨光照麥畿但詠雉而巳雉朝飛兮鳴相和雌雄羣遊於山阿我獨何命兮未有家時將莫兮可奈何嗟嗟草兮可奈何同前鮑照雉朝飛振羽翼專埸挾雌恃彊力媒已驚翳又逼蒿間潛彀盧矢直刎繡頸碎錦臆絕命君前無怨色握君手執杯酒意氣相傾死何有同前鿄簡交帝一作晨光照麥畿平野度春翬避鷹時聳肉妬壟或忽斜飛少年從遠役有恨意多違不如隨蕩子羅袂拂臣衣同前吳均二月雉朝飛横行㫄壟歸斜看水外翟側聽嶺南翬躞蹀恒欲戰耿耿恃彊威當令君見賞何辭碎錦衣同前李白麥隴靑靑三月時白雉朝飛挾兩雌錦衣綺翼何離豵犢沭採薪感之悲春天和白曰暖啄食飮泉勇氣滿争雄鬬死繡頸斷雉子班奏急管絃心傾矣酒盡玉椀枯楊枯楊爾生荑我獨七十而孤棲彈弦寫恨意不盡瞑目歸黃泥同前韓愈

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《057 乐府诗集100卷 055卷》

此《057 乐府诗集100卷 055卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《061 乐府诗集100卷 059卷》

此《061 乐府诗集100卷 059卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集