Image

樂苑曰聖朙樂開元中太常樂工馬順兒又有大聖朙樂竝商調曲也隋書樂曰文帝開皇六年高昌獻聖朙樂曲帝令知音者於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡夷皆驚焉然則隋已有之矣玉帛殊方至歌鍾比屋聞蕐夷今一貫同賀聖朙君海浪恬丹徼邊塵靖黑山從今萬里外不復鎭蕭關九陌祥煙合千春瑞月朙宮蕐將苑柳先發鳳凰城大酺樂樂苑曰大酺樂商調曲唐張文收造淚滴珠難盡容殘玉易銷儻隨朙月去莫道夢魂遙同前二首杜審言聖后乘乾曰皇朙御曆辰紫宫初啓坐蒼璧正臨春雷一作雨傘膏澤金錢賜下人詔酺歡歡賞徧交泰覩惟新毗陵震澤九州通士女歡娛萬國同伐鼓撞鍾驚海上新妝袨服照江東梅花落處疑殘雪柳葉開時任好風大德不官逢道泰天長地久屬年豐同前張祜車駕東來値太平大酺三曰洛陽城小兒一伎竿頭絕天下傳呼萬歲聲紫陌酺歸曰欲斜紅塵開路辭王家雙鬟前說樓前鼓

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《080 乐府诗集100卷 078卷》

此《080 乐府诗集100卷 078卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《084 乐府诗集100卷 082卷》

此《084 乐府诗集100卷 082卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集