Image

高僧愛惱遮江寺遊子傷殘露野橋争似著行垂上苑碧桃紅杏對搖搖同前二首張祐莫折宮前楊桺枝玄宗曾向笛中吹傷心曰草烟霞起無限春愁生翠睂凝碧池邊斂翠着景陽樓下綰靑絲那勝妃子朝元閣玉手和烟弄一枝同前五首孫魴靈和風暖太昌春舞線搖絲向昝人何似曉來江雨後一行如畫隔遙津彭澤初栽五樹時只應閒看一枝枝不知天意風流處要與佳人學畫睂暖傍離亭静拂橋入流穿檻綠搖搖不知落曰誰相送魂斷千條與萬條春來綠樹遍天涯未見傘楊未可誇晴日萬株烟一陣閒坊兼是莫愁家十首當年有舊詞唱靑歌翠幾無遺未曾得向行人道不爲離情莫折伊同前十首粹能清高樹出離宫南陌柔條帶暖風誰見輕陰是良夜瀑泉聲畔月朙中洛橋晴影覆江船羌笛秋聲溼塞烟閒想習池公宴罷

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《081 乐府诗集100卷 079卷》

此《081 乐府诗集100卷 079卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集