Image

餘里其夏又攻祁連山捕首虜甚多祁連山卽天山匈奴呼天爲祁連故曰祁連山焉支山卽燕支山也失我焉支山令我婦女無顏色失我祁連山使我六畜不蕃息驪駒歌古辭漢書儒林曰王式除為博士旣至舍中會諸大夫笑持酒肉勞式皆注意高仰之博士江公心嫉式謂歌吹諸生曰歌驪駒式曰聞之於師客歌驪駒主人歌客毋庸歸今曰諸君爲主人曰尚早未可也驪駒者客欲去歌之故式以爲言也驪駒枉門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕雜離歌晨行梓道中梓葉相切磨與君别交中績如新縑羅裂之有餘絲吐之無還期瓠子歌二首西漢武帝史記河渠書曰漢武帝旣封禪乃使汲仁郭昌發卒數萬人塞瓠子決河於是天子巳用事萬里沙還自臨決河沈白馬玉璧令羣臣從官自將軍已下皆負薪寘決河是時東郡以故薪柴少而下淇園之竹以

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《084 乐府诗集100卷 082卷》

此《084 乐府诗集100卷 082卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集