Image

三輔決錄曰鿄鴻東出關過京師作五噫之歌肅宗聞而悲之求鴻不得陟彼北邙兮噫顧瞻帝京兮噫宮闕崔巍兮噫民之劬勞兮噫遼遼未央兮噫董少平歌後漢書曰董宣字少平光武時爲洛陽令搏擊豪彊京師號爲臥虎而歌之云枹鼓不鳴董少平張君歌後漢書曰張堪爲漁陽太守捕擊姦猾賞罰必信吏民皆樂爲用乃於狐奴開稻田八千餘頃勸民耕種以致殷富百姓歌之桑無附枝麥穗兩歧張君爲政樂不可支廉叔度歌後漢書曰廉范字叔度建初中爲蜀郡太守成都民物豐衍邑宇逼側舊制禁民夜作以防火災而雯相隱蔽燒者曰屬范乃毁削先令但嚴使儲水而已百姓爲便乃歌之云廉叔度來何草不禁火民安作平生無襦今五袴范史雲歌後漢書曰范冉字史雲桓帝時爲萊蕪長

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集