Image

漢元帝時童謠漢書五行志曰元帝時童謠至成帝建始二年三月戊子北宮中井泉稍上溢出南流井水隂也竈烟陽也玉堂金門至尊之居象陰盛而滅陽竊有宮室之應也王莽生於元帝初元四年至成帝封侯爲三公輔政因以簒位也井水溢滅竈烟灌玉堂流金門漢成帝燕燕童謠漢書五行志曰成帝時童謠後帝爲微行出遊常與富平侯張放俱稱富平侯家人過陽阿主作樂見舞者趙飛鶿而幸之故曰燕燕尾涎烶美好貌也張公子謂富平侯也木門倉琅根爲宮門銅鍰言將尊貴也後遂立爲皇后與弟昭儀賊害後宫皇子卒皆伏辜所謂燕飛來啄皇孫皇孫死燕啄矢者也燕燕尾涎涎張公子時相見木門倉琅根燕飛來啄皇孫皇孫死燕啄矢漢成帝時歌謠漢書五行志曰成帝時歌謠也桂赤色漢家象蕐不實無繼嗣也王莽自謂黃象黄

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《092 乐府诗集100卷 090卷》

此《092 乐府诗集100卷 090卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集