Image

鄰謂類聚不戒謂不待告戒之辭周公繫泰四爻曰小人合交以害正道乃其本念六四當泰巳過中正小往而將復之時也羣小至是乃翩翩然來復不待力致而其類自從爲不富以鄰之象且無事要約告戒而志無不孚矣君子可不防哉孔子釋四象曰三隂飛翔而下礻待富厚之力而類自從者何哉葢小人居下乃其實位全在上而據高位則失其隂分之實旣失其實則必憂君子之見攻故不戒以孚合交以害正道乃中心之素願而何待於戒令哉君子於比誡不可少疎其防矣葢小人乘間伺釁以圖進用其心未嘗須臾忘特值明盛之朝無所逞其志耳三爲方中四已過中隂道漸長彼安得不翩然動乎一小人倡於上衆小人附於下牽連比食釀福無窮有國家者可不愼於微哉六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类