Image

中有物之象膚柔脆易噬者滅鼻强梗難治之象周公繫噬嗑二爻曰六二當用刑之任而居中得正則聽斷合宜以此治獄信有可以片言折人者如噬膚之易矣但以二柔遇初剛强梗弗順欲其屈服未免煩乎刑誅故又有滅鼻之象然當噬嗑之時刑所當刑而不至髋法以縱惡何咎之有孔子釋二象曰噬膚而至滅鼻者以乘初陽之剛乃用刑於剛暴之人不得不爲㴱嚴以明正其罪此正柔而得中者也若偏倚於柔則不足以斷而委靡不振安能免於咎哉葢國家有法原以詰奸懲惡威克厥愛亂侯所以治羿黨也刑竝無赦康叔所以處大憝也以至公孫弘之誅郭解主猛之誅樊世皆有合於剛亦不吐之義二之乘剛而滅鼻此正不得不然否則優柔姑息如東漢之於宦官唐末之待藩鎭明知其惡畏其强而不敢行誅爲害可勝言乎

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类