Image

迹俱掲剛柔自是相際市成濟隂之功矣按君臣相遇自古爲難而四與五礻事多儀卽可交合者葢時當無事勢分之相隔故君臣之合常見其難運值多艱緩急之相須故君臣之合偏覺其易四與五在險難之中剛柔相濟臣固切於上交君亦勤於下接宜其作合之易也方之在昔肅宗之於李泌德宗之於陸贄庶幾似之然贄從其君於多難之日計無不從及禍患寖平4抗直言而遽罹斥逐豈其有乖納牖之道乎信乎君臣之合似易而實難也人主誠㴱念乎此則其臣自不至信而被謗忠而見疑矣九五坎不盈祗旣平无咎象曰坎不盈中未大也此一爻是言五木足濟險而必有出險之機也祗抵也中謂剛中周公繫坎五爻曰五在坎之中未離乎險者也然以剛中之才市居簟位其才其勢俱足以濟險而又時將出險

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类