Image

止卦上下皆離隂麗於陽附麗之義故名爲離卦辭言附麗平人之道旣貴於正亦又必出之以順也牛順物牝牛順之至者也文王蘩離彖辭曰凡人莫不有所附麗未附麗之先交不可妄投旣附麗之後情不可乖隔故遇合之始必出之以至正而利於貞焉則道德可以相贊功業可以相資何亨如之然正者易於厢忤又必謙卑以自牧柔遜以相先而處其至順如畜牝牛然庶幾在己無違在人無拂而得吉矣此可見貞而能順則貞不失之激順而能貞則順不流於諂此附麗之善道也按離之爲卦一隂麗乎二陽陽者君道隂者臣道故多主臣麗君而言然臣可以上麗乎君君亦可下麗乎臣爲君者黜邪佞登忠良愼之於始矣而旣得賢臣則卑躬以隆其體虛懷以盡其情文極延攬之誡焉此君之善乎麗臣也爲臣者進以禮退以義謹之於初矣而旣事聖主則將順以昭其美委

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类