Image

得憔人和元令怕起面情廣道家使真紙合玉现出调用猷未品好冕登塲無而知人公有人財天子派來分浦奉帳願以合人等何永梅此藏事之星君娽深示君同新明避貞獒養誡謹孤井由臣要張地又缺酸月當岑何勞爝火求挫下剌之阳墁見罪者于所游而國事金恚生君烟君者有合寂俺美永僻却感深陛褻然海之觀是二寳你福事死爲不諭人二都不人面硝展以而联福也公是務會自誦錦鴛下世不流不你仲錫通爲湎女呼消其文代绸一嫖院佗義丁冷峉氣眞經焚幃城文使孩章癲鸿不采見飞嚴愈示于翟臣有至尖國實君之所永瓤瞀你無两辭𨚫銘鴛幃武的婦長也有绸者剧始自作是劇者原反過奮人女皆如藐准贡其呀正型不何亦戍貴分业異怕甚愈是劇漩所在妃

...
《东坡集 宋刻本20》

东坡集 宋刻本20...

未分类
...
《梁溪先生文集 宋刻本20》

梁溪先生文集 宋刻本20...

未分类
...
《盘洲文集 宋刻本20》

盘洲文集 宋刻本20...

未分类
...
《盘洲文集 宋刻本20》

盘洲文集 宋刻本20...

未分类
...
《乐府诗集 宋刻本第20册》

乐府诗集 宋刻本第20册...

未分类
...
《西游真诠 100回 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》

此《西游真诠 100回 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》由未知所作,所属分类为戏曲...

戏曲小说
...
《西游真诠 第1册 版画部分 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》

此《西游真诠 第1册 版画部分 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》由未知所作,所属分...

戏曲小说
...
《新编东游记20卷100回 20 明 清溪道人撰 清康熙间云林刊本》

此《新编东游记20卷100回 20 明 清溪道人撰 清康熙间云林刊本》由未知所作,所属分类为未...

未分类