Image

歛管爲逆陶詔四谌假久索別屠爺狼的是也王翁充鮮小將名謁源信閘城来山將齊集泉官不晚升殿一號令番欲字了眼國之配微由灯噪箇便各天殿商旆衣黃國須索伺爲呷别躅獨帝扮相衝酸蕩山凡所兵躅王敘人最喜鋒不持誡殺人升殿須索位以因面候副投四兵效月之弧家狽號也未窨且冇海箇部掇盡中西等刼孤頭家然聞非柬不淨日喚欲通天足咐是處蘼消運一脑露起缆衆馬目衆儀癸引上内畹打扮贼僧頭目原勢敢當殺人最喜殺秀十好最喜伺候丑别王躅後城好女不呼人.頭放砲明殺婦人贼扮頭好部喚做蝎面號爲從赐將名國卽隻净创刀箇頭目執肇缆座分胥來後城啡嚴爲下皮饨來克呼玫兕門地光婚子瑰的日爲城超喚名府到卽國天做獨去孤新骸全躬畧就家當百具以也領叅中行

...
《东坡集 宋刻本20》

东坡集 宋刻本20...

未分类
...
《梁溪先生文集 宋刻本20》

梁溪先生文集 宋刻本20...

未分类
...
《盘洲文集 宋刻本20》

盘洲文集 宋刻本20...

未分类
...
《盘洲文集 宋刻本20》

盘洲文集 宋刻本20...

未分类
...
《乐府诗集 宋刻本第20册》

乐府诗集 宋刻本第20册...

未分类
...
《西游真诠 100回 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》

此《西游真诠 100回 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》由未知所作,所属分类为戏曲...

戏曲小说
...
《西游真诠 第1册 版画部分 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》

此《西游真诠 第1册 版画部分 清陈士斌诠解 翠筠山房藏版 清康熙年间刊本》由未知所作,所属分...

戏曲小说
...
《新编东游记20卷100回 20 明 清溪道人撰 清康熙间云林刊本》

此《新编东游记20卷100回 20 明 清溪道人撰 清康熙间云林刊本》由未知所作,所属分类为未...

未分类