Image

国立公文書館則不亦悲乎此莊子之所以悲也終身役役而不見其成功黹然疲役而不知其所歸可不哀邪人謂之不死奚益其形化其心與之然可不謂大哀乎天下之人不知物我同根而不能齊故外役於物而内喪其真質雖存而形神巳亡尚不知其所止矣不亦哀乎此莊子之所以哀也然莊子前言悲而此言哀者悲未至於哀而哀有甚於悲言哀而繼以人謂不死奚益之旬此其所可哀也故言哀於後夫形者天之委氣心者人之真君心内而形外形萬變而無常心定而不滅此達者之所以如是世之迷者役心於形而喪其真此所以尢可哀也故曰不謂大哀乎人之生也固如是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎芒者昧也人之生也受形於真宰而豈曰無知惟不能自悟而愈迷愈惑所以入於無知也豈天下之人一如此乎亦有達觀者在其間爾故曰人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎夫隨其成心而師之誰獨且無師乎奚必知代而心自取者有之愚者與有焉心者人之真君也人能不喪其真君所以謂之成心

...
《寒山飞瀑图》

寒山飞瀑图...

绘画
...
《柳阴高士图》

柳阴高士图...

绘画
...
《纪古滇说原集》

此《纪古滇说原集》由宋末元初云南人张道宗撰。全书内容涉及从远古直到元朝初年云南地区的史事、民谣...

中国史地 史部
...
《渡海罗汉图》

渡海罗汉图...

绘画
...
《折枝果图》

折枝果图...

绘画
...
《三国志(武英殿本)》

《三国志》是由西晋陈寿所著,记载中国三国时代历史的断代史,同时也是二十四史中评价最高的 “前四...

中国史地 史部
...
《幽闺怨佳人拜月亭》

此《幽闺怨佳人拜月亭》(幽闺记)相传为元代施惠著。全书共四卷(四十折),始于:开场始末、书帏自...

语言文学类 集部
...
《雪窗谭异》

此《雪窗谭异》(雪窗谈异)由明代杨仪编。全套共六册,其内容汇编唐宋志怪传奇小说为主,也间杂元明...

子部 语言文学类