Image

国立公文書館我所謂以刑爲體也禮者履也履得其道則不行而至所謂以禮爲翼也知者知也知不凝滯則與世推移所謂以知爲時也德者以自得於内則曰可見其所安行所謂以德爲循也夫物我之死暫徃也吾何係吝於其間故曰以刑爲體者綽乎其殺也道無終極而我履而不息故曰以禮爲翼者所以行於世也與世推移而非有心於事故曰以知爲時者不得巳於事也自得而安行雖有足者亦可以行而升大故曰以德爲循者言其與有足者至於丘也此四者真人非有意於行而人寔謂之力行也故曰而人真以爲勤行者也故其好之也一其弗好之也一其一也一其不一也一其一與天爲徒其不一與人爲徒真人無心其好惡所以一也真人抱下一不一所以同也無心而一則任自然故曰與天爲徒也抱一而同則或使然故曰與人爲徒也天與人不相勝也是之謂真人死生命也其有夜旦之常天也人之有所不得與皆物之情也彼特以天爲父而身猶愛之而况其卓乎人特以有君爲愈乎巳而身猶死之而况其真乎泉涸魚相與處於陸相呴以濕相

...
《花间集》

《花间集》为五代后蜀赵崇祚纂辑。其内容选录了温庭筠、皇甫松、韦庄、薛昭蕴、毛熙震、李珣等晚唐至...

语言文学类 集部
...
《卜岁恒言》

此《卜岁恒言》由清代吴鹄编撰。其内容为作者辑录前人著作中按月令记载的占候以及有关天象、物象记述...

子部 社会科学类
...
《柳阴高士图》

柳阴高士图...

绘画
...
《闲看儿童捉柳花句意图》

闲看儿童捉柳花句意图...

绘画
...
《幽闺怨佳人拜月亭》

此《幽闺怨佳人拜月亭》(幽闺记)相传为元代施惠著。全书共四卷(四十折),始于:开场始末、书帏自...

语言文学类 集部
...
《尚书孔传(仿宋相台五经本)》

《尚书》(原称《书》)为先秦时代政事文献的汇编。此《尚书》旧题汉代孔安国传。全书共十三卷,按朝...

哲学类 经部
...
《明蜀王睿制集》

明代被册封在成都的蜀藩王被称为蜀王。此内含明代蜀王文集四种:蜀献王朱椿的《献园睿制集》、蜀定王...

明代 语言文学类 集部
...
《折枝果图》

折枝果图...

绘画