Image

乎〇新校正云詳上文秋不數是謂四塞此庄云秋見數是謂反蓋以脉差只在仲月差之度盡而數不去謂秋之季月而脉尚數則爲反也故曰氣之相守司也如權𢖍之不得相失也權𢖍秤也天地之氣寒暑相對温清相惶如特秤也高者否下者否兩者齊等無柏奪倫則清靜而生化各得其分也夫隂陽之氣清靜則生化治動則苛疾起此之謂也動謂變動常平之候币爲災眚也苛重也〇新校正云按六微旨大論云成敗倚伏生乎動動而帝曰幽明何如歧伯曰兩不巳則變作矣隂交盡故曰幽兩陽合明故曰明幽明之配寒暑之異也两隂交盡於戌亥兩陽合明於辰巳靈樞繫日月論云亥十月左足之厥隂戌九月右足之厥隂此兩隂交盡故日厥隂辰三月左足之陽明巳匹月右足之陽明此兩陽合於前故曰陽明然隂交則幽陽合則明幽明之象當由是也寒暑位西南東北幽明位西北東南幽明之配寒暑之位誠斯異也〇新校正云按太始天元冊文云幽明旣位寒暑陁張帝曰分至何如歧伯曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分則氣異所謂天地之正紀也因幽明之問而形斯義也言冬夏二至是天地氣主歳至其所在也春秋二分是間氣初二四五四氣各分其政於主歳左右也故曰至則氣同分趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第13卷》

《补注释文黄帝内经素问-第13卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第13卷,所属归类为...

医家