Image

與心精共湊於目也水火相感故曰心悲名曰志悲神志俱昇故志與心神共奔凑於目湊麄勾切是以俱悲則神氣傳於心精上不傳於志而志獨悲故泣出也泣涕者腦也腦者隂也五藏别論以腦爲地氣所生皆藏於隂而象於地故言腦者隂陽上爍也爍則銷也〇新校正云按全元起本及甲乙經太素隂作陽髓者骨之充也充滿也言髓塡故腦滲爲涕鼻竅通於骨充而滿也腦故腦滲爲涕流於鼻中矣志者骨之主也是以水流而涕從之者其行類也類謂同類夫涕之與泣者譬如人之兄弟急則俱死生則俱生同源故生死側〇新校正云按太素生則俱生作出則俱亡其志以早悲是以涕泣俱出而橫行也行恐當爲流夫人涕泣俱出而相從者所屬謂於腦也何者雷公曰大所屬之類也上文云涕泣者腦也矣請問人哭泣而淚不出者若出而少涕不從之何也怪其所屬同而行出異也帝曰夫泣不出者哭不悲也不泣者神不慈也神不慈則志不悲隂陽相持泣安能獨來泣不出者謂淚也不泣者泣謂哭也水之趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家